Избери своята реализация

Нашата главна цел е да доставяме висококачествени услуги в областта на обучението и експертните консултации.

ИнтелектИ е лицензиран Център за професионално обучение и Ви предлага курсове за професионална квалификация в над 30 специалности в областите: икономика, сигурност, туризъм, мениджмънт, дизайн, хотелиерство, информационни технологии, козметика и др.

Изберете своята реализация измежду някои от най-търсените професионални обучения:

кодПрофесияСпециалносткод
213070Графичен дизайнерГрафичен дизайн2130701
482030Оператор на компютърТекстообработване4820301
523050Техник на компютърни системиКомпютърна техника и технологии
Компютърни мрежи
5230501
5230502
523060Монтьор на компютърни системиКомпютърна техника и технологии
Компютърни мрежи
5230601
5230602
481020Системен програмистСистемно програмиране4810201
815020КозметикКозметика8150201
861010ОхранителФизическа охрана на обекти8610103
214010ДизайнерИнтериорен дизайн2140106
341020Продавач – консултантПродавач – консултант3410201

Условия за прием на кандидати

Кандидатите за квалификационен курс трябва да отговарят на следните условия:

  •  да са навършили 16 години;

  •  да отговарят на изискванията за здравословно състояние, определени в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по съответната професия, доказуемо с медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар;

  •  да притежават входящо минимално образователно равнище, необходимо за придобиването на съответната степен на професионална квалификация, доказуеми с представяне на диплома за завършена степен на образование;

Форми на обучение

Организираме курсовете в дневна, вечерна, индивидуална, самостоятелна или дистанционна форма на обучение, съответно в групи или индивидуално провеждане, според Вашето свободно време и ангажименти.

Максимално допустимата численост на учебните групи е:

  •  за компютърно, езиково и мотивационно обучение – до 10 души;

  •  за практическо обучение – до 8 души;

  •  за теоретично обучение – до 20 души.

Учебната седмица

Продължителността на учебната седмица се организира като се спазват следните ограничения:

  •  при дневна форма на обучение – от 2 до 5 учебни дни седмично, от 5 до 8 часа на ден и с продължителност на учебния час 45 минути за теоретично, 50 минути за учебна практика и 60 минути за производствена практика;

  •  при вечерна форма на обучение – от 2 до 5 учебни дни седмично, до 3 учебни часа на ден и с продължителност на учебния час 40 минути за теоретично, 50 минути за учебна практика и 60 минути за производствена практика;

  •  при индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма на обучение – минимум 10 часа консултации с преподавателите;

Получаване на сертификат

Всички наши курсисти, положили успешно изпитите за завършване на обучението, получават свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение по образец, заедно с европейско приложение, съответстващи на изискванията на Закона за професионално образование и обучение.

Свидетелството ви дава възможност да удостоверите знанията и уменията си при кандидатстване за работа във всяка една фирма в България, в държавна институция и образователна институция, както и във фирми в чужбина.

Попитай за цена:

062 600 185 | 0885 004 654